กฎหมายที่ควรรู้

กฎหมาย ถือเป็นกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคม ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการควรจะต้องมีความรูในเรื่องของกฎหมายพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้นๆ

การประกอบธุรกิจ

กฎหมายด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

สินค้า OTOP

กฎหมายที่ควรรู้สำหรับการประกอบการสินค้า OTOP การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนการแนะนำสำหรับผู้รับใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

  • กฎหมายทั้งหมด
  • การจดทะเบียน
  • ทรัพย์สินทางปัญญา
  • มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะทำงาน

การจัดการเรียนรู้ด้านกฎหมายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.จรุ ถิ่นพระบาท

หัวหน้าโครงการวิจัย

อาจารย์นิภารัตน์ นักตรีพงศ์

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

อาจารย์ศศิพัชร บุญขวัญ

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

ผศ.นราธิป ธีรธนาธร

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

อาจารย์กันยนา ศรีพฤกษ์

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

ดร.ธนวัฒน์ บุรีรัตน์

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

อาจารย์เบญจา ทองพันธ์

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

สกสว., มรภ.นศ.

ผู้ให้ทุนวิจัย