นายธนากร สงวนแสงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด2559
นางสาวรัตนาภรณ์ โสภาพงศ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์2563
นางอัญณาพัฒก์ สุขศรีเพ็งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์2557
นางสาวภรภัทร ศรีรัตนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2561
นางสาวชาลิสา อิศรางกูร ณ อยุธยาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ2559
นายพรภิรมย์ ลือวิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด2565
นางวิภารัตน์ สีทองแก้วหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด2559
นายอภินันธ์ นิ่มแก้วหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด2564
นางสาวชนิตา ใยศรีงามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด2564
นายภูวนัย ไชยแก้วหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด2565
นางสาวอินทิรา สัตยากูลหลักสูตรนิเทศศาสตร์2561
นางสาวรุสมี โต๊ะมะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด2564
นายปารมี รอดกลิ่นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม2559
นางสาวอ่อนอุมา ศรีธรรมศักดิ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์2548
นางสาวปวิมล นิลวิจิตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด2564